Comitè ética experimentació animal | HM Hospitales

Un dels pilars fonamentals de HM Hospitales és l’ampliació del coneixement a través de la investigació en totes les branques de la cultura, la ciència i la tècnica, així com el suport, la promoció i la protecció de la investigació, admetent que la investigació és fonament de la docència i mitjà per al desenvolupament científic, tècnic i cultural de la societat.

Per tant, HM Hospitales com a organisme d'investigació és plenament conscient de la seva responsabilitat en matèria de seguiment i control de la investigació que en les seves instal·lacions es desenvolupa i dels seus aspectes ètics, en ordre, tot allò, a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient i al respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la comunitat científica.

El Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA) del Centre Integral de Neurociències A.C. (HM CINAC) valora i avalua els aspectes ètics de la investigació científica, així com de la docència i formació professional que es pogués derivar  que es d'aquella, en el desenvolupament de projectes i treballs d'investigació que es duguin a terme al Pavelló d'Investigació del Centre Integral de Neurociències A.C. (HM CINAC) que pertany al  Grup HM Hospitales.

Està integrat per vuit membres, entre els quals figurarà, en qualsevol cas, el responsable de salut i benestar animal i el veterinari designat del Pavelló d'Investigació del Centre Integral de Neurociències A. C. (HM CINAC) conforme a l'estipulat al RD 53/2013, de l'1 de febrer, per el que s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent la docència, el CEEA del HM CINAC garanteix el compliment de la normativa i actualitza regularment la normativa corresponent.

Dins del seu àmbit de competència, desenvolupa les següents funcions:

  • Emetre la Certificació de Bona Pràctica de la Investigació, quan aquesta s'acomodi a les exigències establertes en la legislació vigent i altres declaracions i recomanacions dels organismes nacional i internacionals.
  • Resoldre les sol·licituds cursades per el personal docent i investigador de HM Hospitales sobre projectes o treballs d'investigació.
  • Emetre informes, propostes, recomanacions i protocols d'actuació en projectes i treballs d'investigació.
  • Vetllar per el compliment de les bones pràctiques d'investigació i experimentació, i elaborar les recomanacions que es considerin pertinents.
  • Qualsevol altre funció que es pugui atribuir-li la legislació vigent.

 


Pujar amunt