Pneumologia

L’especialitat de Pneumologia contempla que el metge que disposi d’un aprenentatge ampli i suficient en Medicina Interna, adquireixi un coneixement de la fisiologia i patologia de l’aparell respiratori, de les tècniques diagnòstiques i de la seva correcta utilització, interpretació i valoració, i els medis terapèutics adients.

DEMANA CITA ONLINE


Per altra banda, el metge en formació ha de ser capaç d’interpretar i dades experimentals i epidemiològics, i col·laborar en aspectes de medicina preventiva, salut pública, docència i investigació en relació amb la Pneumologia. 

La Pneumologia és una especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi de la fisiologia i la patologia de l’aparell respiratori, així com de les tècniques diagnòstiques terapèutiques i preventives necessàries per a aconseguir els seus objectius. pneumologia barcelona


La tècnica més relacionada amb el Pneumòleg és la realització de broncoscòpies diagnòstiques i terapèutiques. 


Camp d'acció de la Penumologia

 • Malalties obstructives de pulmó: bronquitis crònica, emfisema, bronquièctasis, fibrosi quística.
 • Asma bronquial
 • Malalties pulmonars per hipersensibilitat
 • Infeccions pulmonars incloent tuberculosi i altres malalties per microbactèries, bactèries, fongs, virus i paràsits. 
 • Infeccions broncopulmonars en pacients immune deprimits
 • Malalties neoplàsiques broncopulmonars, tant benigne com malignes, primàries i metastàtiques. 
 • Malalties intersticials difoses del pulmó. 
 • Malalties vasculars pulmonars, incloent el tromboembolisme pulmonar, la hipertensió pulmonar primària o secundària, la vasculitis i els síndromes hemorràgics intrapulmonars. 
 • Malalties ocupacionals i relacionades amb el medi ambient. 
 • Malalties iatrogèniques, incloent malalties pulmonars induïdes per drigues i les complicacions postoperatòries. 
 • Lesions pulmonars agudes, incloent les mateixes radiacions, inhalacions i traumatismes. 
 • Manifestacions pulmonars de malalties sistèmiques, incloent les malalties del col·lagen, les malalties vasculars i les malalties primàries d’altres òrgans.
 • Insuficiència respiratòria i les seves causes, incloent les formes agudes i cròniques.
 • Malalties de la pleura. 
 • Malalties del mediastí. 
 • Trastorns genètics i alteracions del desenvolupament de l’aparell respiratori. 
 • Malalties pròpies de la tràquea i bronquis principals. 
 • Trastorns respiratoris durant la son. 
 • Trasplantament pulmonar.
 • Repercussió en l’aparell respiratori dels trastorns de la nutrició.
 • Biologia molecular i cel·lular en patologia respiratòria 
 • Trastorns respiratoris i el seu tractament en situacions de hiperbarismes i hipobarismes.


> Descobreixi més informació sobre la nostra Unitat de la SonEquip mèdic Pneumologia Adults

Dr. Eduardo Loeb Melus

Dr. Mario Rafael Pérez Mirabal


Responsable Bronscoscòpies

Dr. Edmundo Rosales Mayor


Unitat de Pneumologia Pediàtrica

A la Unitat de Pneumologia Pediàtrica atenem pacients a partir dels 14 anys (adolescents) fins als 20 anys (adults joves), que consulten per patologia respiratòria (asma, asma d'esforç, bronquièctasies), fent un seguiment i acompanyament dels mateixos fins a la transició al pneumòleg dadults.

A més de l'avaluació clínica, ens donem suport en la realització de les proves funcionals respiratòries següents:

Espirometria forçada i prova broncodilatadora: per a l'estudi de la hiperreactivitat de la via aèria (bronquis)

Prova d'esforç submàxim: per a lavaluació de pacients que consulten per dispnea desforç i/o avaluació de capacitat pulmonar de pacients esportistes.Equip Pneumologia Pediàtrica (14-20 anys)

Dra. Nora Ruggieri Rodríguez

Horari Unitat Pneumologia Pediàtrica:

> Dilluns 17:00 - 19:00 h

> Dijous 17:00 - 19:00 h

Ubicació Pneumologia Pediàtrica

HM Nou Delfos. 3ª planta

Telèfon de contacte: 93 254 51 60 / 93 254 50 00


​​​​​​​ Pneumologia adults

Ubicació: 4ª planta - HM CINAC Barcelona


Pujar amunt