Rehabilitació i Fisioteràpia

La Rehabilitació com a especialitat mèdica és: el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la incapacitat encaminats a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possibles.

Tal com va definir l'OMS ('Informe del Comitè d'Experts, Ginebra, 1968), la Rehabilitació és el conjunt de mesures socials, educatives i professionals destinades a restituir al pacient minusvàlid la major capacitat i independència possibles.


rehabilitació i fisioteràpia hm delfos


El Comitè d'Experts de l'OMS, en la Sèrie d'Informes Tècnics 688, de 1981, sobre incapacitat, prevenció i rehabilitació, va coincidir en les següents definicions:

  • La Rehabilitació inclou totes les mesures destinades a reduir l'impacte de les condicions d'incapacitat i minusvalidesa i a no fer possible que les persones incapacitades i minusvàlides aconsegueixin la integració social.
  • L'objectiu de la Rehabilitació no és només el entrenar persones incapacitades i minusvàlides a adaptar al seu entorn, sinó també el intervenir en el seu entorn immediat i en la societat per facilitar la seva integració social.
  • Les persones incapacitades i minusvàlides, les seves famílies i les comunitats en què viuen, han de participar en la planificació i posada en marxa de serveis relacionats amb la Rehabilitació.

La Rehabilitació és una especialitat que té per paper coordinar i assegurar la posada en marxa i aplicació de totes les mesures encaminades a prevenir o a reduir al mínim inevitable les conseqüències funcionals, físiques, psíquiques, socials i econòmiques de les deficiències o de les incapacitats.

Això comporta la posada en marxa metòdica de les accions necessàries per a la realització d'aquests objectius des del començament de l'afecció fins a la reinserció del pacient en el seu medi ambient i en la societat. Les activitats rehabilitadores s'han de desenvolupar segons una relació i un ordre determinat, així com en un esperit de cooperació mútua. Les persones i els mitjans han de, per tant, estar coordinats per assolir un fi comú.



Directora Rehabilitació i Fisioteràpia

Dra. Carmen Ollé Solé

Fisioterapeutas

Marina Capilla Herrero

Sacramento Mayoral Pérez

Ángeles Gómez Martínez

José Gómez González



​​​​​​​ Rehabilitació i Fisioteràpia

  • Telèfon: 93 254 50 00
  • Ext.: 7127
  • Horari: 

> Dilluns a Divendres: 9:00-20:00h


Pujar amunt