Dermatologia

La Dermatologia és una especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa del coneixement de la pell humana, les mucoses, els annexos cutanis i de les malalties que primitiva o secundàriament l'afecten, així com dels mètodes per a la prevenció de les mateixes i per a la preservació o la recuperació de la normalitat cutània.

DEMANA CITA ONLINE


La Dermatologia, com a objecte d’especialització dins del marc de la Medicina, es justifica per una sèrie de raons de les quals, la més important es troba representada per la gran complexitat de la clínica dermatològica, que requereix una dedicació expressa, però assentada, a més, en un ampli coneixement mèdic general. 

La dificultat que això comporta s’incrementa encara més per el fet que, a Dermatologia, la caracterització completa dels quadres clínics exigeix la correlació amb la morfologia microscòpica, i per aquest motiu, la dermatologia constitueixi un àmbit dermatològic essencial, al que tan sols és possible accedir de d’un previ i estès coneixement clínic.

Efectivament, a Dermatologia, i com a conseqüència de se la pell un òrgan extern, la biòpsia representa un mètode diagnòstic bàsic i rutinari, interpretació de la qual exigeix el domini no només de la morfologia microscòpia, sinó també, i primàriament, de la clínica. 

Els Dermatòlegs inclouen també la utilització de tècniques terapèutiques especials, tals com les del tractament farmacològic tòpic, l’aplicació de determinats mètodes de fisioteràpia especialment dissenyats per a la utilització dermatològica (crioteràpia, fototeràpia, radiacions ionitzants de baixa penetració, etc.) i, per suposat, mètodes quirúrgics. 

En conclusió, la Dermatologia pot també ser definida, d’una manera més precisa, com a “un òrgan -especialitat completa, mèdic-quirúrgica que comprèn la pell, annexos cutanis, mucoses dermopapil·lars i configuració externa relacionada”. Per altra banda, en gairebé tots els països, inclòs el nostre, les malalties venèries o malalties de transmissió sexual han format part, tradicionalment, de l’àrea d’actuació de la Dermatologia, fet que s’explica per una sèrie de raons, de les que hauríem de destacar el fet de que la clínica d’aquestes malalties és en gran part, clínica dermatològica, sent també els dermatològics molts dels problemes diagnòstics que aquestes malalties plantegen. 

Respecte als fonaments de la Dermatologia, aquesta té les seves bases més immediates al coneixement mèdic general, ja que no existeix àrea d’aquest coneixement que pugui ser aliena a l’interès dermatològic. S’ha de recordar el que suposen a la Dermatologia la Immunologia i l’al·lèrgia, la microbiologia, la parasitologia en general i en particular la micologia, la genètica, la cito i la histopatologia, la farmacologia, etc. I per donat, la medicina interna i la patologia quirúrgica. 

És evident que la Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venerologia té amb altres especialitats, àrees frontisses, en les que els seus camps o els seus respectius objectius es superposen o coincideixen. Però això succeeix no només amb la Dermatologia, sinó amb totes les especialitats de la Medicina, sent inevitable i necessari que sigui així, ja que la parcel·lació del coneixement mèdic no pot trencar la coherència d’aquest, ni desvincular completament parcel·les d’altres. 


Equip Mèdic Dermatologia

Dr. Alejandro Fernández Casado

Dr. Emili Masferrer Niubo

Dra. Isabel del Busto Wilheim

Dra. Carolina Carrera Martínez


Pujar amunt