Farmàcia Hospitalària

El Servei de Farmàcia de l’hospital és un servei central i jeràrquicament integrat en l'estructura de l'hospital. La seva missió és contribuir a l’atenció farmacoterapèutica integral dels pacients a través de l’assessorament als professionals, a l’organització i als pacients i el seu entorn, per aconseguir un ús segur i eficient dels medicaments.

Ofereix una cartera de serveis que inclou:


Gestió Clínica de la Farmacoteràpia

 • Participació en la Comissió de Farmàcia i Terapèutica desenvolupant estratègies per dur a terme l'Ús Racional del Medicament, actuacions en què intervindrà de forma intensiva la unitat de gestió clínica de farmàcia hospitalària:
 • Selecció dels medicaments de la Guia Farmacoterapèutica de l'hospital seguint criteris d'evidència científica i equivalència terapèutica.
 • Adaptació, elaboració i aprovació de guies de pràctica clínica i protocols terapèutics consensuats.
 • Elaboració i aprovació d'un Programa d'Equivalents Terapèutics que permeti una utilització protocol·litzada de l'arsenal terapèutic de l'hospital i una adquisició millor.


Dispensació de Medicaments

 • Sistema Individualitzat de Dispensació de Medicaments mitjançant dosi unitària (SDMDU)
 • Dispensació individualitzada de medicaments d'ús hospitalari a pacients ambulatoris, incloent la informació als pacients sobre el tractament prescrit
 • Circuits especials de dispensació de medicaments d'assaig clínic, citostàtics, estupefaents, nutrició parenteral, fórmules magistrals, etc.


Farmàcia Hospitalària


Nutrició artificial

 • Elaboració de nutricions parenterals i col·laboració en la correcta indicació i durada de tractament de les mateixes.


Tractaments oncològics

 • Elaboració i condicionament de medicaments citostàtics i de risc.
 • Farmacotècnia
 • Elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i normalitzades.
 • Condicionament de medicaments en format adaptat per a la dispensació de dosis unitàries


Gestió logística de medicaments

 • Gestió d'adquisicions de medicaments i seguiment pressupostari dels diferents procediments de subministrament.
 • Gestió d'estocs dels medicaments, incloent control de caducitats en els magatzems del Servei de Farmàcia i en les farmacioles de les Unitats.
 • Determinació de les quantitats de medicaments necessàries per al tractament dels pacients atesos per l'hospital.
 • Seguiment de la despesa farmacèutica dels diferents serveis i unitats de l'hospital.


Ús segur del medicament

 • Detecció activa per part de la Unitat de Gestió de Farmàcia de problemes relacionats amb els medicaments (PRM), incloent les reaccions adverses a medicaments (RAM) i establiment de mesures de resolució o estratègies de prevenció dels mateixos.
Responsable Farmàcia Hospitalària

Dra. Montserrat Lladó Domínguez

Equip mèdic

Dr. Iván de la Vega


​​​​​​​ Farmàcia Hospitalària

 • Telèfon: 93 254 50 28
 • Ext.: 9028
 • Horari (At. Telefònica): 

> Dilluns a Divendres: 8:00-19:00h

> Dissabte: 9:00-14:00h


Pujar amunt