Índexs assistencials

Activitat i índexs assistencials a 2018

​​​​​​​​​​​​​​​Dades generals HM Hospitales


2018*Ma​dridGalíciaLleó
Barcelona
TOTAL
ALTES HOSPITALÀRIES
55.10618.474
3.650
7.221
84.451
URGÈNCIES
363.909
121.386
37.740
15.299
538.334
CIRURGIES26.898
16.516
2.353
7.013
52.780
CIRURGIES AMBULATÒRIES
15.695
7.377
3.887
989
27.948
NAIXEMENTS
5.037
1.312
126
n/a
6.475
ESTUDIS DE LABORATORI
7.369.923
1.398.767
32.582
20.608
8.821.880
ESTUDIS RADIOLÒGICS652.881
196.508
55.301
8.883
913.573
ENDOSCÒPIES34.710
6.988
1.733
6.403
49.834
​CONSULTES EXTERNES1.908.395
264.689
180.498
n/a
2.353.582


Dades Generals
HM Hospitales 
HM MadridHM Montep.​HM TorrelodonesHM Sanch.+ 
HM CIOCC​
HM Nuevo Belén ​HM P.Sur
​HM Vallés​HM Modelo
​HM Vigo
​Total
HM Hospitales ****
​Altes hospitalàries5.960
12.879
6.682
14.294
4.204
9.792
1.295
11.714
673
67.493
​Urgències36.588
63.099
59.685
91.332
10.949
82.818
19.438
79.789
6.401
450.099
​Cirurgies1.875
7.374
3.3816.894
2.186
4.227
961
8.236
787
35.921
​Cirurgies ambulatòries
2.190
2.996
2.023
2.486
714
2.421
2.865
4.186
239
20.120
​Naixements
-
1.883
- - 1.802
1.352
-
992
n/a
6.029
​Estudis de laboratori
849.474
1.079.160
810.276
3.047.340
416.634
1.148.346
18.693
755.520
102.973
8.228.416
​Estudis radiològics105.190
112.801
111.148
181.017
41.690
76.683
24.352
94.158
15.397
762.436
​Endoscòpies/ colonoscòpies4.138
5.875
4.335
12.563
- 5.906
1.893
4.389
127
39.226
​Consultes externes206.175
337.741
295.544
431.905
93.614
384.306
159.110
226.643
23.668
2.158.706****Les dades disponibles són dels centres de Madrid, Corunya i Vigo (HM Vigo dades des del 01/06/2018).
Dades Gen​erals
HM Hospitales ​Galicia
HM Modelo-BelénHM Rosaleda​HM La Esperanza
​HM Vigo
​Total HM Hospitales Galícia
​Altes hospitalàries
11.714
4.630
1.457
673
18.474
​Urgències79.789
35.196
- 6.401
121.386
​Cirurgies8.236
4.177
3.316
787
16.516
​Cirurgies ambulatòries
4.186
1.126
1.826
239
7.377
​Naixements
992
320
-
-
1.312
​Estudis de laboratori
755.520
521.590
18.684
102.973
1.398.767
​Estudis radiològics94.158
61.078
25.875
15.397
196.508
​Endoscòpies/ colonoscòpies4.389
1.599
873
127
6.988
​Consultes externes
226.643
9.630
4.748
23.668
264.689Dades Gen​erals
HM Hospitales ​Lleó
HM San Francisco

HM REGLA

Total HM Hospitales Lleó
​Altes hospitalàries1.818
1.832
3.650
​​Urgències32.393
5.347
37.740
​Cirurgies1.614
739
2.353
​Cirurgies ambulatòries
1.872
2.015
3.887
​Naixements
126
n/a
126
​Estudis de laboratori
26.203
6.379
32.582
​Estudis radiològics42.161
13.140
55.301
​Endoscòpies/ colonoscòpies1.247
486
1.773
​Consultes externes 102.555
77.943
180.498
​ ​


Dades Gen​erals
HM Hospitales Barcelona
HM Delfos

Total HM Hospitales Barcelona
​Altes hospitalàries7.221
7.221
​​Urgències15.299
15.299
​Cirurgies7.013
7.013
​Cirurgies ambulatòries
989
989
​Naixements
0
0
​Estudis de laboratori
20.608*
20.608
​Estudis radiològics8.883**
8.883
​Endoscòpies/ colonoscòpies6.403
6.403
​Consultes externes n/a
n/a
​ ​ * Període: Abril- Desembre2018
** Període: Agost - Desembre 2018


​​

NORMAPRv32.0

IEMA: EM hospital /EMAF 

Un IEMA > 1 indica pitjor funcionament respecte a l'Estàdar. 

Un IEMA < 1 indica un millor funcionament respecte de l'Estàndar. 

Índex Casuístio: EMAF/ EM Estàndar 

Un Índex < 1 indica que la casuística de l'hospital és menys complex en el sentit  que té una menor proporció de casos amb estadess prollongades segons el funcionamient de l'Estàndar. 

Impacte (Est Evitables)- Brutes: Estades estalviades o gastades amb respecte a l'Estàndar. 


Indic​adors Funcionale 

HM MadridHM Montep.​HM TorrelodonesHM Sanch.+ 
HM CIOCC​
HM Nuevo Belén ​HM P.Sur ​HM Vallés​ HM  Modelo
HM Vigo
​Total
HM Hospitales
Estada Mitja (Bruta)4,38
3,09
2,91
4,33
1,93
3,47
1,84
2,35
1,51
3,27
EM Norma Bruta6,5
6,25
6,48
6,76
3,66
6,32
5,51
6,15
4,98
6,67
​Diferència Norma-2,13
-3,17
-3,57
-2,43
-1,73
-2,84
-3,67
-3,80
-3,47
-3,41
​IEMA (Índex de EM Ajustat)0,7350
0,6272
0,5968
0,6693
0,5699
0,7004
0,4154
0,4853
0,3739
0,6267
​Índex Casuístic
0,9157
0,7868
0,7527
0,9564
0,9238
0,7846
0,8020
0,7870
0,8101
0,7815
​Impacte (Est Evitables)
-9.385
-23.625
-13.125
-30.558
-6.118
-14.535
-3.346
-29.162
-985
-130.839
​Pes Mig a Hospitalització
0,8312
0,9074
0,7923
1,0050
0,6122
0,8033
0,8454
0,8518
0,7710
0,8645


Indic​adors d'Eficiència

HM MadridHM Montep.​HM TorrelodonesHM Sanchinarro + 
HM CIOCC​
HM Nuevo Belén ​HM Puerta del  Sur ​HM Vallés​HM Modelo
​HM Vigo 
​Total HM Hospitales
Percentatge de pacients amb ictus amb estades superiors a 20 dies 
6,67%
9,23%
5,71%
4,44%
n/a
8,96%
0%
7,14%
0%
6,99%
Percentatge de pacients amb fractura de malucs amb estada superior a 20 dies 
11,48%
0%7,89%
4,41%
n/a
5%
0%0%
0%
4,86%
Índex de colecistectomia laparoscòpica90,11%
98,24%98,10%
88,70%
n/a
97,66%
100%
95,48%
100%
94,99%
3. 25 GRDs Més Freqüents HM Hospitales_2018.pdf


Pujar amunt